8 ตัวเลขสำคัญกับอุตสาหกรรมเทเลคอม

ในคอลัมน์ Up:Date ครั้งนี้ เราเลยจะพาคุณไปดูไทม์ไลน์ ‘การสื่อสารของมนุษย์’ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งข้อมูลที่จะทำให้คุณพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

Update 01

ที่มา : https://www.pinterest.co.uk/pin/389772542733056102

History of Communication

The Visual Era

 • ยุคก่อนประวัติศาสตร์ – สัญญาณควัน
 • ศตวรรษที่ 5 – นกพิราบสื่อสาร
 • ค.ศ. 1450 – เทคโนโลยีการพิมพ์เกิดขึ้น

The Wired Era

 • ค.ศ. 1838 – เริ่มมีการส่งโทรเลข
 • ค.ศ. 1876 – โทรศัพท์เกิดขึ้นครั้งแรก
 • ค.ศ. 1930 – เทคโนโลยีวิดีโอโฟนถูกใช้ครั้งแรก
 • ค.ศ. 1959 – เพจเจอร์เริ่มใช้อย่างแพร่หลาย
 • ค.ศ. 1964 – มีการประดิษฐ์เครื่องส่งแฟ็กซ์

 The Wireless Era

 • ค.ศ. 1973 – โทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นครั้งแรก
 • ค.ศ. 1982 – อีเมลถูกส่งครั้งแรก
 • ค.ศ. 1992 – มีการส่งข้อความครั้งแรก

IP Cloud Era

 • ค.ศ. 2003 – โปรแกรม Skype เกิดขึ้น
 • ค.ศ. 2007 – ไอโฟนเปิดตัวครั้งแรก เริ่มต้นยุคสมาร์ตโฟนอย่างเต็มรูปแบบ
 • ค.ศ. 2010 – แพตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มและกระจายตัวอย่างรวดเร็ว (Facebook, Instagram, Twitter ฯลฯ)
 • ค.ศ. 2015+ – What’s Next

Number : Disruption In The Telecom Industry

+ 125.8%

ประเทศไทย มีจำนวนผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ (Mobile Cellular Subscriptions) สูงถึง 125.8% ประชากร 1 คนจะมีเบอร์มือถือมากกว่า 1 เบอร์ โดยปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากร 65.9 ล้านคน จากข้อมูลของกรมการปกครองในปี 2559

+ 47.5%

ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 47.5% ต่อจำนวนประชากรทั้งหมดในปี 2559

+ 64.9 Kb/s

คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตแบนด์วิธต่างประเทศ (International Internet Bandwidth) เฉลี่ยมากถึง 64.9 kB/s *

-14.5 – 15.5%

มูลค่าตลาดของธุรกิจโทรคมนาคมที่ให้บริการเสียงในปี 2560 มีมูลค่า 78,558-79,527 ล้านบาท ลดลง 14.5-15.5% เนื่องจากผู้คนติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยผ่านสื่อสังคมออนไลน์กันมากขึ้น **

+ 93%

ของประเทศทั่วโลกที่ใช้บริการสื่อสารไร้สาย กำลังตกอยู่ในภาวะ ‘Commoditization’ ที่ผู้บริโภคไม่สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละแบรนด์ ทำให้แต่ละแบรนด์ต้องทำการตลาดด้วยการแข่งกันลดราคา **

+ <25%

ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุค Commoditization ที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย APRU (Average Revenue per User) ของผู้ใช้บริการน้อยกว่า 25 % โดย APRU หมายถึงค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายบริการโทรคมนาคมต่อลูกค้าหนึ่งคน ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรม ***

– 4%

ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (2006-2016) ผู้ให้บริการธุรกิจโทรคมนาคมทุกภูมิภาคทั่วโลก มีรายได้ลดลงเฉลี่ยอย่างต่อเนื่อง โดยภูมิภาคที่ลดมากที่สุดคือยุโรปตะวันตกและลาตินอเมริกา ที่ลดลงถึง -6% รองลงมาคือภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ลดลง – 4% ***

+ 2018

OTT (Over-the-top) หรือบริการสื่อสารและแพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ผู้ให้บริการไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณ จะเข้ามาแชร์ตลาดกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2018 อัตราการส่งข้อความผ่านอินเทอร์เน็ตจะเพิ่มเป็น 40% และการโทรศัพท์เสียงจะเพิ่มขึ้นเป็น 7% ***

 

* Source from: https://www.etda.or.th/content/digital-thailand-statistic.html
** Source from: https://www.marketingoops.com/news/brand-move/kasikornresearch-telecom-2017
*** Source from: https://www.strategyand.pwc.com/reports/industry-at-risk
*** Source from: https://www.mckinsey.com/industries/telecommunications/our-insights/overwhelming-ott-telcos-growth-strategy-in-a-digital-world