“Tapping the Untapped: ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศผ่าน Mobility Data”

  • การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งเคยมีการเดินทางกว่า 165 ล้านทริปในปี 2562 ให้ฟื้นตัวกลับมา พร้อมกับกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่เมืองรอง นับเป็นประเด็นสำคัญสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยภายหลังการระบาดของโควิด
  • การกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศหลังวิกฤตโควิด-19 ด้วยกลยุทธ์และนโยบายที่ถูกต้องและแม่นยำ จะเป็นหนทางส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 

ขอเชิญรับชมงาน Public Forum : “Tapping the Untapped: ฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศผ่าน Mobility Data”

เผยข้อเสนอแนะนโยบายจากผลศึกษาและการปลดล็อคศักยภาพที่ซ่อนเร้นของ Mobility Data อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้าง Social Innovation พลิกฟื้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืน

เมืองรองต้องเป็นได้มากกว่าแค่ ‘เป็นรอง’

  • พบข้อเสนอแนะการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองรองที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละจังหวัดผ่านการวิเคราะห์ Mobility Data
  • การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ micro-tourism โดยการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและ SME ในท้องถิ่น
  • การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบค้างคืน สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนผ่านแหล่งที่พักแปลกใหม่ เพื่อการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ฐานราก
  • การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบคลัสเตอร์ตามรูปแบบการเดินทางของนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเมืองรอง

Untapped#1: การใช้ Mobility Data อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้าง Social Innovation อย่างยั่งยืน โดย ชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค

Untapped#2: ผลศึกษาศักยภาพที่ซ่อนเร้นของ Mobility Data เพื่อเสนอแนะนโยบายฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย อาจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Untapped#3: มุมมองของภาครัฐในการใช้ประโยชน์จาก data เพื่อวางนโยบายในเชิงโครงสร้าง โดย ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)

 

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565  เวลา 10.00 น. – 11.30 น.

ดำเนินรายการโดย วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล

ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์เข้าชมได้ที่นี่

https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/yumd/?code=2022