SUPERPRODUCTIVE PODCAST EP.13 : คนทำงานยุคใหม่ต้องรู้เรื่อง Data เก็บทำไม เก็บอย่างไร เก็บแล้วได้อะไร

เพราะ Data คือหัวใจสำคัญในการพาองค์กรไปเรียนรู้มิติใหม่ของธุรกิจในมุมที่อาจไม่เคยเห็นมาก่อน ทำให้ใครๆ ก็อยากใช้ Data อยากเริ่มต้นเก็บฐานข้อมูล อยากนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ แต่กลับมีเพียงคนไม่กี่กลุ่มที่เชี่ยวชาญและเข้าใจจนสามารถนำไปใช้ต่อได้จริง

รวิศ หาญอุตสาหะ คุยกับ เอิร์ธ-อรรถวุฒิ เวศรานุรักษ์ ประธานกรรมการบริหาร Adapter Digital Group เกี่ยวกับหลากหลายหัวข้อเรื่อง Data ที่คนทำงานยุคใหม่ควรรู้ในรายการ Super Productive

 

Episode อื่นๆ