รางวัลแห่งธรรมาภิบาล บทพิสูจน์ความเป็นธุรกิจที่ยอดเยี่ยม

ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน ESG มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว สำหรับปี 2560 เป็นปีที่ 2 ที่ดีแทคได้รับรางวัลดังกล่าว

DTAC (1)

หากได้เปิดหนังสือพิมพ์ เมื่อพูดถึงหุ้นยั่งยืน มักได้เห็นชื่อของดีแทคอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากสอดคล้องกับแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นปัจจุบันที่การเติบโตต้องมาพร้อมกับความผิดชอบ สำหรับประเทศไทยนั้น แนวคิดเรื่องความยั่งยืนกำลังเป็นที่ตื่นตัวในหมู่นักลงทุนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบรรษัทภิบาล หรือบางครั้งอาจได้ยินในชื่อของธรรมาภิบาล ปัจจุบันกองทุนบริหารสินทรัพย์ต่างออกกองทุนรวมธรรมาภิบาล หรือ CG Fund เพื่อเน้นลงทุนในกลุ่มหุ้นยั่งยืน โดยมุ่งหวังห้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยหันมาตระหนักถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ลงทุนที่สนใจจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำประเทศไปสู่ความยั่งยืนควบคู่ไปกับผลตอบแทนจากการลงทุน

stock

ในปีที่ 2560 นี้ มีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์ ESG ทั้งสิ้น 65 บริษัท คิดเป็นมูลค่าราว 9 ล้านล้านบาท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะประเมินความยั่งยืนและผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนตามตัวชี้วัดในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล โดยบริษัทจดทะเบียนต้องมีคะแนนจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืนอย่างน้อย 50% ของคะแนนเต็มในแต่ละมิติ รวมทั้งผ่านการพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณสมบัติเพื่อให้ได้หุ้นที่มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึง “ความยั่งยืน” ดูเหมือนเป็นคำในอุดมคติ เป็นโฆษณาชวนเชื่อ และไม่เกี่ยวข้องกับคนทั่วไป หรือต่อสังคม หากลองให้คุณคิดถึงบริษัทที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยที่สุดในความคิดของคุณคืออะไร? แน่นอนอาจมีบริษัทรถยนต์อย่าง Tesla หรือผู้คิดค้นนวัตกรรมอย่าง Apple  แล้วอะไร คือเบื้องหลังของแนวคิดในการคิดค้นผลิตสินค้าที่ล้ำสมัย

พันธกิจของ Tesla คือ การเปลี่ยนโลกสู่การใช้พลังงานที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทรัศน์ของบริษัทในการสร้างพาหนะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งสู่การใช้พลังงานไฟฟ้า นั่นหมายถึง Tesla ก่อกำเนิดขึ้นจากโมเดลทางธุรกิจในระยะยาว และสนองตอบความต้องการของสังคม

ขณะที่ เว็บไซต์ของ Apple บอกว่า “เรากำลังเคลื่อนสู่ความก้าวหน้ากับการใช้พลังงานทดแทน โดยร่วมพัฒนากับซัพพลายเออร์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้จำนวน 4 กิกะวัตต์ทั่วโลกในอีก 3 ข้างหน้า เพื่อลดการใช้พลังงานที่ซัพพลายเออร์ใช้ผลิตอุปกรณ์

จากตัวอย่างดังกล่าว เราจะเห็นได้ว่า บริษัทชั้นนำเหล่านี้ แก่นแท้ของบริษัทมาจากปรัชญาแห่งความยั่งยืน ถ่ายทอดสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางธุรกิจและสังคม ท่ามกลางปัญหาและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นบนโลกอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ความไม่เท่าเทียมกัน ความมั่นคงทางอาหารและความยากจน

“ความยั่งยืน” สำหรับดีแทคนั้น นอกจากการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบแล้ว ยังก้าวสู่การนำผลิตภัณฑ์ไปช่วยเหลือสังคม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “Empower societies”

นโยบายด้านความยั่งยืนของดีแทคได้ถ่ายทอดสู่ระบบตรวจสอบภายใต้หน่วยงาน Supply Chain Sustainability โดยจะมีการตรวจสอบซัพพลายเออร์ทุกเจ้าที่ดีแทคใช้ว่าสอดคล้องกับนโยบายด้านความยั่งยืน เช่น ใช้สีหรือวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นซิมการ์ด โปสเตอร์โฆษณา หรือของพรีเมียม

และที่สำคัญยิ่งคือ “ธรรมาภิบาลดีแทค” ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุดของระบบธรรมาภิบาล อะไรสามารถทำได้ทำไม่ได้ ตัวอย่างเช่น นโยบาย No Gift Policy ที่ดูเหมือนเป็นค่านิยมของการทำธุรกิจในไทย แต่ที่ดีแทคนั้น ห้ามรับของขวัญเพื่อป้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนนำไปสู่คอร์รัปชั่น

DSC_0671

รางวัล Thailand Sustainability Investment ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของการทำในสิ่งที่ถูกต้องของดีแทค และมีคนมองเห็นคุณค่าของเรา

 

ENGLISH VERSION