No Gift Policy

ด้วยบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรมและมีความโปร่งใส

ทั้งนี้ ดีแทคได้คำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปี 2559 ดีแทคได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้ใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยไม่ยอมรับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายข้างต้นอย่างโปร่งใส ดีแทคได้ปรับปรุงหลักธรรมาภิบาลฉบับใหม่โดยเผยแพร่ในเวบไซต์ของบริษัท และยังได้ประกาศใช้หลักการไม่รับของขวัญในองค์กรของเรา

ทั้งนี้ เราใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการปฏิบัติตามหลักการและนโยบายดังกล่าวโดยไม่ให้ของขวัญหรือประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานดีแทค ในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือในวาระโอกาสอื่นใด

ดีแทคขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านโดยเรายินดีจะให้บริการทางด้านโทรคมนาคมต่าง ๆ ให้กับท่านอย่างต่อเนื่องต่อไป และในกรณีที่เราได้รับของขวัญจากท่านและไม่สามารถส่งกลับคืนให้ท่านได้ เราจะรวบรวมและนำของขวัญดังกล่าวไปบริจาค หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน