เปิดปฏิบัติการยกระดับอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการทำงานของดีแทคและพันธมิตร BBtec

วิกฤตโควิด-19 ได้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับระบบซัพพลายเชนโลก และขณะเดียวกันก็เร่งให้เกิดความต้องการใช้งานบริการการเชื่อมต่อและสื่อสาร สำหรับดีแทคความท้าทายสำคัญนั้นคือการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทีมงานในส่วนปฏิบัติการโครงข่าย ในยามที่กำลังเร่งยกระดับความครอบคลุมของสัญญาณอย่างต่อเนื่อง โดยสิ้นไตรมาส 2/2564 ดีแทคติดตั้งโครงข่ายบนคลื่น 700 MHz ไปแล้วประมาณ 9,100 สถานีฐาน และจะยังคงเดินหน้าขยายบริการ 5G ไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริโภค โดยปัจจุบันลูกค้าดีแทคนั้นมียอดการใช้งานดาต้าต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 23 GB ต่อคน

อย่างไรก็ดี การดำเนินงานในระดับดังกล่าวนั้นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างดีแทคกับพันธมิตรและคู่ค้าต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งหนึ่งในพันธมิตรรายสำคัญนั้นคือ บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด (BBtec) ภายใต้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ติดตั้งและบำรุงรักษาเสาสัญญาณให้ดีแทคมานานกว่าหนึ่งทศวรรษ โดย BBtec นั้นมอบบริการครอบคลุมด้านคำปรึกษา สำรวจออกแบบพัฒนาวิเคราะห์ระบบ ก่อสร้างสถานีฐาน วางโครงข่ายชุมสาย ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก งานวางระบบ และการซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย

“งานด้านการก่อสร้างเสาสัญญาณและวางโครงข่ายเป็นงานที่ซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกับผู้คนหลายฝ่าย เปรียบเทียบเหมือนการสร้างบ้าน โดยบ้านหลังหนึ่งอาจประกอบด้วยผู้รับเหมาหลายราย ทั้งงานฐานราก งานผนังและหลังคา งานช่องเปิดต่างๆ งานระบบไฟฟ้าประปา งานตกแต่งสถาปัตยกรรม เป็นต้น หากหนึ่งในผู้รับเหมาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่วางไว้ โครงการทั้งหมดก็จะได้รับผลกระทบ ซึ่งนี่เป็นความท้าทายในลักษณะเดียวกันสำหรับงานก่อสร้างและดูแลเสาสัญญาณ โดยเฉพาะในระหว่างการปฏิบัติงานที่ผู้รับเหมาละเลยหรือไม่เห็นความสำคัญของนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อซัพพลายเชนได้” นายธนาพันธ์ ตันติสัตยกุล กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด กล่าว

สัญญาคุณธรรม

ด้วยเหตุนี้ BBtec จึงได้กำหนดสิ่งที่เรียกว่า ‘สัญญาคุณธรรม (Integrity Contract)’ ขึ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการภายใต้หลักบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส และส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบ และการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อมของบุคลากร

“เรามีการเน้นย้ำกับผู้รับเหมาถึงนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานทุกครั้งก่อนเริ่มโปรเจกต์ใดๆ ไม่ว่ากับผู้รับเหมารายใหม่หรือรายปัจจุบันก็ตาม” นายธนาพันธ์กล่าว “บริษัทยังกำหนดให้มีการตรวจสอบ (Audit) การทำงานในภาคสนามอย่างเคร่งครัด แต่ด้วยจำนวนหน้างานที่มีอยู่ทั่วประเทศ เราจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชัน SHE Smart ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการตรวจสอบว่าทุกการปฏิบัติงานจะเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด”

นอกจากนี้ ในกรณีการปฏิบัติงานบนพื้นที่สูงเกินกว่า 2 เมตร ผู้ปฏิบัติงานจะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ อันประกอบไปด้วยหมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย เครื่องแต่งกายที่มีแถบสะท้อนแสง เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว เชือกนิรภัยแบบ 2 ตะขอ และขาปีนเสาไฟฟ้าสำหรับสวมใส่กับรองเท้า และในทุกๆ เช้าก่อนเริ่มงาน ผู้รับเหมาต้องถ่ายภาพผู้ปฏิบัติงานขณะสวมใส่ชุด PPE และอัปโหลดภาพดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชัน SHE Smart ซึ่งจะมีทีมของ BBtec คอยตรวจสอบ อีกทั้งมีการสุ่มตรวจหน้างานโดยตลอด

blank

Mission SAFE ยกระดับอุตสาหกรรม

บริษัท BBtec หนึ่งในกลุ่ม Big4 ซึ่งเป็นคู่ค้ารายสำคัญของดีแทค ได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกับดีแทคผ่าน Mission SAFE ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ไม่มีการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเสียชีวิต ไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมดุลและถูกสุขลักษณะ และปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชั่น

“การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น เราต้องนำนโยบายและแนวปฏิบัติของเราไปบังคับใช้กับคู่ค้าและผู้รับเหมารายย่อยระดับที่ 2 และ 3 ที่ปฏิบัติงานในนามของเราด้วย แม้ผู้รับเหมารายนั้นๆ จะไม่ใช่คู่สัญญากับ BBtec โดยตรง เราเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนครูที่เข้าไปทำหน้าที่สร้างความตระหนักให้กับคู่ค้าของเรา แต่ขณะเดียวกันก็ให้พวกเขาทำหน้าที่ตรวจสอบกันเองด้วย” นายธนาพันธ์กล่าว

ผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดหลังจากการทำงานร่วมกันของดีแทคและ BBtec นั้นคือความตระหนักรู้ที่มากขึ้นของผู้รับเหมา อย่างไรก็ดี ความท้าทายสำคัญของการบริหารจัดการซัพพลายเชนอย่างยั่งยืนนั้นคือการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้จัดจ้างและคู่ค้า ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับหลายปัจจัย อาทิ ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย และการตีความในเรื่องกฎระเบียบที่ต่างกันออกไป

blank

 

นายจีระสิทธิ์ ลี้สุวรรณ ผู้จัดการ Safety Health & Environment (SHE) แห่ง BBtec ผู้รับหน้าที่ดูแลภาพรวมด้านความปลอดภัยในการทำงานกับคู่ค้าและผู้รับเหมารายย่อย ผ่านการฝึกอบรม การเสริมสร้างองค์ความรู้ ไปจนถึงการทำ live audit เพื่อตรวจสอบการทำงานในภาคสนามของผู้รับเหมาตามให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

“เรื่องความปลอดภัยเปรียบเหมือนกับการทำประกันชีวิต หากอุบัติเหตุยังไม่เกิดขึ้น เราจะไม่เห็นความสำคัญของกฎและข้อบังคับนั้นๆ การสื่อสารที่ดีจึงเป็นหัวใจในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในทุกภาคส่วนของซัพพลายเชน ผมเชื่อว่าเราสามารถไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน ขอเพียงแค่มี mindset ที่ตรงกัน และมีเป้าหมายเดียวกัน” นายธนาพันธ์ทิ้งท้าย

blank