AI Lab: โปรเจ็คสู่อนาคตระหว่างดีแทคxSIIT

พื้นที่ 140 ตารางเมตร บริเวณชั้น 1 ของสถาบันฯ เป็นที่ตั้งของ AI Lab โดยมีรูปแบบเป็น Co-working space เป็นพื้นที่สำหรับใช้ความคิด ระดมสมอง สามารถปรับรูปแบบฟังก์ชันการทำงานของห้องได้หลายหลายตามการใช้งาน ด้วยแนวคิด “ความคิดสร้างสรรค์และไอเดีย” ที่ทำให้ก่อเกิดเป็นนวัตกรรม AI โดยการออกแบบมีความโมเดิร์นคล้ายกับ AI Lab ที่นอร์เวย์ โดยความร่วมมือระหว่าง Telenor Norway และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนอร์เวย์ ที่เปิดไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2560

ดร.บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์แห่ง SIIT เล่าว่า ก่อนหน้านี้ SIIT ได้จัดงาน Hackathon การแข่งขันเขียนโปรแกรมและแก้โจทย์ปัญหา โดยมีดีแทคเป็นผู้สนับสนุนหลัก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี สะท้อนได้ว่าการเขียนโปรแกรมเป็นเรื่องสนุกใกล้ตัวและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ นักศึกษายังมีโอกาสได้เข้าฝึกงานที่ดีแทค แสดงศักยภาพ ซึ่งหนึ่งในโปรเจ็คที่ได้ร่วมมือกันคือ Image Recognition ตรวจสอบภาพหน้าบุคคลในบัตรประชาชนจากการระบุตัวตนลงทะเบียนซิมของดีแทค ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

AI Lab นับเป็นนิมิตรหมายอันดีทางด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาและเอกชน ทั้งด้านงานวิจัย พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในแง่ของหน่วยงานการศึกษา จะช่วยให้งานวิจัยได้รับการพัฒนาและประยุกต์ใช้จริง

สำหรับ AI Lab ดีแทคจะช่วยสนับสนุน 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ งานด้านการก่อสร้างและออกแบบ สนับสนุนงบประมาณการวิจัย และ Encrypted data หรือข้อมูลแบบไม่ระบุบุคคล เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งนี้ AI Lab จะเริ่มก่อสร้างกลางเดือนกุมภาพันธ์และคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายเดือนมีนาคมนี้IN-1AI กับสถานะของประเทศ

ปัจจุบันองค์ความรู้ด้าน AI และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก และพร้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา อันเป็นผลจากเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก้าวกระโดด เนื้อหาการเรียน การสอนจึงมีความจำเป็นต้องอัพเดตอยู่เสมอ โดยมีวิธีการสอนที่มุ่งเน้นไปที่แนวความคิดเป็นหลัก (concept มากกว่า content) เพราะจะได้หลักคิดที่พร้อมนำไปประยุกต์ใช้งานได้ตลอด รวมถึงมุ่งเน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ (project-based) โดยให้แก้ไขโจทย์ปัญหาด้วยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น เป็นการสร้างประสบการณ์ทางการเรียนรู้ เพื่อชูศักยภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษาให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาคการศึกษาพยายามมาโดยตลอด แต่ตลาดแรงงานในปัจจุบันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ภาคการศึกษาเองจึงต้องคาดการณ์อนาคตและวางแผนเพื่อรองรับความต้องการในอนาคตIMG_8656หลายคนอาจบอกปัดเมื่อพูด AI เพราะโค้ดดิ้งไม่เป็น แต่จริงๆ แล้ว นั่นเป็นเพียงปลายทางของ AI แล้ว คุณสมบัติสำคัญของนักพัฒนา AI ที่แท้จริงคือ

  1. Curiosity เตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้ตลอดเวลา สืบค้น แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง
  2. Creativity เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดไอเดียสดใหม่ นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  3. Analytical Thinking มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน มีเหตุผล และสามารถคิดวิเคราะห์ได้

IN-2มนุษย์ VS AI

จริงๆ แล้ว AI มีอยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันของเรา เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตไปแล้วก็ว่าได้ โดยที่เราอาจไม่ทันได้สังเกตหรือรู้ตัว เช่น การทำงานอัติโนมัติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือ การทำงานของเครือข่าย (server) ในอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบัน AI ได้ถูกนำมาใช้ทำหน้าที่แทนลักษณะงานของมนุษย์ที่ต้องทำซ้ำๆ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อการจ้างงาน แต่หากเป็นงานเกี่ยวข้องกับการใช้ความคิดและการตัดสินใจ AI อาจยังไม่มีความสามารถมากพอ ถึงอย่างนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงว่าในอนาคตอันใกล้ AI จะพัฒนาความสามารถจนใกล้เคียงมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น และในท้ายที่สุด AI จะพร้อมเข้ามาทั้งแทนที่และสนับสนุนความสามารถของมนุษย์ จากงานซ้ำๆ เป็นงานที่ใช้การตัดสินง่ายๆ และสู่งานที่ใช้การตัดสินใจที่ซับซ้อนมากขึ้น และแม้ปัจจุบัน AI จะได้รับความสนใจอย่างมากในทุกแวดวง แต่ก็สร้างความวิตกกังวลให้มนุษย์ไม่น้อยเช่นกันนอกจากนี้ ประเทศไทยอยู่ในฐานะผู้ใช้งาน AI มากกว่า แต่ในส่วนภาคการผลิต ประเทศไทยยังคงมีความสามารถอีกมากในการเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับประเทศอื่น คนไทยมีความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างสูง ทำให้ประเทศเรามีศักยภาพที่จะสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ เช่น www.thai.run (ผลงานของนักศึกษา) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ค้นหาภาพนักวิ่งจากใบหน้าที่ดีที่สุดในโลก

IN-3

ENGLISH VERSION