dtac blog

ดีแทคประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

24 มีนาคม 2560 – เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้สอดคล้องกับความพยายามของบริษัทฯ ในการช่วยยับยั้งการระบาดของโรคในประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โทเทิ่ล

อ่านต่อ
Close Menu