dtac blog

Iron man แห่งดีแทค สิ่งที่ค้นพบระหว่างเส้นทางสู่เป้าหมายด้านกีฬาและการทำงาน

ในช่วงเริ่มต้นปี ทุกคนต่างตั้งเป้าหมาย แต่หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือไม่รู้ว่าจะคว้ามันมาอย่างไร เราขอให้เรื่องราวและประสบการณ์ของ Iron Man แห่งดีแทค คุณอภิชัย วงค์จินดาคุณ หรือ

อ่านต่อ
Close Menu